کسی که چشمش را کنترل می کند شیرینی ایمان را می چشد

کسی که چشمش را کنترل می کند شیرینی ایمان را می چشد

کسی که چشمش را کنترل می کند عجائب خلقت را می بیند

کسی که چشمش را کنترل می کند عجائب خلقت را می بیند

چشم هرزه چشمه معنویت را خاموش می کند

چشم هرزه چشمه معنویت را خاموش می کند

اهل تقوا چشم به حرام نمی دوزند

اهل تقوا چشم به حرام نمی دوزند

از چیزی لذت برده می شود که شیرینی آن چشیده شود

از چیزی لذت برده می شود که شیرینی آن چشیده شود