کانال فرهنگ و اخلاق

کسی که چشمش را کنترل می کند شیرینی ایمان را می چشد

کسی که چشمش را کنترل می کند شیرینی ایمان را می چشد (مشاهده 199 مرتبه, 1 بازدید امروز)

کسی که چشمش را کنترل می کند عجائب خلقت را می بیند

کسی که چشمش را کنترل می کند عجائب خلقت را می بیند (مشاهده 33 مرتبه, 1 بازدید امروز)

چشم هرزه چشمه معنویت را خاموش می کند

چشم هرزه چشمه معنویت را خاموش می کند (مشاهده 183 مرتبه, 1 بازدید امروز)

چشم دوختن به حرام زندگی را نابود می کند

چشم دوختن به حرام زندگی را نابود می کند (مشاهده 113 مرتبه, 1 بازدید امروز)

چشم پوشی حضرت یوسف از حرام

چشم پوشی حضرت یوسف از حرام (مشاهده 36 مرتبه, 1 بازدید امروز)

تیر مسموم شیطان

تیر مسموم شیطان (مشاهده 13 مرتبه, 1 بازدید امروز)

اهل تقوا چشم به حرام نمی دوزند

اهل تقوا چشم به حرام نمی دوزند (مشاهده 43 مرتبه, 1 بازدید امروز)

از چیزی لذت برده می شود که شیرینی آن چشیده شود

از چیزی لذت برده می شود که شیرینی آن چشیده شود (مشاهده 30 مرتبه, 1 بازدید امروز)