کانال تامين

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت هجدهم

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت هجدهم (مشاهده 2 مرتبه, 2 بازدید امروز)

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت هفدهم

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت هفدهم (مشاهده 4 مرتبه, 4 بازدید امروز)

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت شانزدهم

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت شانزدهم (مشاهده 3 مرتبه, 3 بازدید امروز)

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت پانزدهم

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت پانزدهم (مشاهده 24 مرتبه, 1 بازدید امروز)

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت چهاردهم

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت چهاردهم (مشاهده 18 مرتبه, 1 بازدید امروز)

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت سيزدهم

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت سيزدهم (مشاهده 23 مرتبه, 1 بازدید امروز)

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت دوازدهم

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت دوازدهم (مشاهده 16 مرتبه, 2 بازدید امروز)

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت يازدهم

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت يازدهم (مشاهده 21 مرتبه, 1 بازدید امروز)

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت دهم

مستند تاريخ شفاهی فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی – قسمت دهم (مشاهده 14 مرتبه, 1 بازدید امروز)