فرهنگ و هنر12 ویدئو

کسی که چشمش را کنترل می کند شیرینی ایمان را می چشد

کسی که چشمش را کنترل می کند شیرینی ایمان را می چشد

کسی که چشمش را کنترل می کند عجائب خلقت را می بیند

کسی که چشمش را کنترل می کند عجائب خلقت را می بیند

چشم هرزه چشمه معنویت را خاموش می کند

چشم هرزه چشمه معنویت را خاموش می کند

چشم دوختن به حرام زندگی را نابود می کند

چشم دوختن به حرام زندگی را نابود می کند